Linia obrony przy zdarzeniach drogowych

Rola biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki ruchu drogowego


 Wypadek drogowy - jak jest definiowany?

Wypadek drogowy w polskim prawie karnym jest definiowany w art. 177 par. 1 i n. kodeksu karnego. Z wypadkiem drogowym mamy do czynienia wówczas, gdy na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym dochodzi do spowodowania u  pokrzywdzonego średniego uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, innego niż określiny  w art 156par. 1 k.k.


Co robić w przypadku gdy dojdzie do spowodowania wypadku drogowego?

Po pierwsze do przesłuchania przez organy ścigania powinno dojść w obecności ustanowionego obrońcy.

Zgodnie z treścią art. 301 k.p.k.  Na żądanie podejrzanego należy przesłuchać go z udziałem ustanowionego obrońcy. Niestawiennictwo obrońcy nie tamuje przesłuchania.

Udział obrońcy umożliwi zasadę realizacji prawa do obrony materialnej.

Fundamentalnym prawem podejrzanego jest prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytanie. Podejrzany ma prawo nie przyznać się do zarzucanego czynu.

Skorzystanie z powyższych uprawnień nie wywołuje ujemnych skutków procesowych dla podejrzanego.


Jaką linię obrony przyjąć w przypadku spowodowania wypadku drogowego?     
 

Z punktu widzenia taktyki obronnej zasadnym, w szczególności na początkowym etapie postępowania przygotowawczego, jest  skorzystanie z powyższych praw, chyba, że mamy do czynienia ze spowodowaniem wypadku drogowego, gdzie mamy przekonanie, że jesteśmy wyłącznie winni spowodowania zdarzenia drogowego.

Jednakże, nawet w dość oczywistych sytuacjach obrońcy rekomendują wyżej opisaną linię obrony, w szczególności, gdy do przesłuchania dojdzie podczas zatrzymania lub w niedługim czasie po zdarzeniu. Podejrzany zawsze może nie przyznać się do zarzucanego czynu, odmówić składania wyjaśnień  i odmówić odpowiedzi na pytania.Rola biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków dorogowych i techniki ruchu drogowego
 

Zawsze w wypadkach drogowych kluczowym dowodem wskazującym przypisanie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków i techniki ruchu drogowego. Jeśli z przedmiotowej opinii będzie wynikało np. że znaczne przekroczenie prędkości administracyjnie dopuszczalnej było główną przyczyną spowodowania wypadku drogowego, najprawdopodobniej oskarżyciel publiczny sporządzi akt oskarżenia i skieruje sprawę do sądu.

Opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki ruchu drogowego musi być sporządzona w sposób prawidłowy. Podejrzany ma prawo do złożenia zarzutów do opinii biegłego, gdy są wątpliwości do jej rzetelności, spójności, czy komunikatywności.


Czym cechuje się prawidłowo wykonana opinia biegłego?

Podstawą sporządzenia prawidłowej opinii przez biegłego jest protokół oględzin miejsca zdarzenia i szkic miejsca wypadku na sporządzony przez Policję. Już na tym etapie dochodzi do najczęstszych nieprawidłowości, gdyż oględziny są często prowadzone podczas akcji ratunkowej. Zdarza się, że prawidłowe oględziny są uniemożliwione przez zaparkowanie wozu bojowego, względnie karetki pogotowia.

Opinia biegłego zawsze powinna dokładnie określić pole wymiarowe przy użyciu dwóch współrzędnych SLO1 i SLO2. Opinia biegłego musi uzasadniać w jaki sposób ustalono:

  1. prędkości początkową, czyli prędkość, jaką miał pojazd w chwili powstania stanu zagrożenia),
  2. prędkość kolizyjną czyli prędkość, jaką miał pojazd w chwili uderzenia pieszego, pojazdów, opinia biegłego powinna określać w jaki sposób zostało ustalone miejsce pierwszego kontaktu kolizyjnego

Przy wypadkach z udziałem pieszych opinia musi określać fazę kontaktu, czyli czas  w którym potrącony pieszy uderza ciałem o krawędź́ maski, głową uderza w szybę̨ czołową, po czym nogi obracają̨ się względem miednicy i głowa wraz z barkiem uderza w krawędź dachu.

Faza lotu pieszego (odrzut wzdłużny) następuje  poprzez oddzielenie pieszego od samochodu i jego lot.  Po utracie kontaktu z pojazdem pieszy wykonuje salto ponad dachem pojazdu.

Faza sunięcia – to czas w którym pieszy przemieszcza się po powierzchni jezdni aż do momentu całkowitego zatrzymania.

Te wszystkie okoliczności muszą wynikać z opinii biegłego i muszą być merytorycznie uzasadnione przez biegłego.

Prywatna opinia specjalisty

Jak wspominałem wcześniej, w sprawach wypadków drogowych, podejrzany ma prawo do sporządzenia prywatnej opinii przez specjalistę. Taka opinia nie jest dowodem z opinii biegłego, ale stanowi dowód z dokumentu, który stanowi merytoryczny asumpt do rozważenia przez organy ścigania dopuszczenia dowodu z opinii uzupełniającej lub dowodu z opinii innego biegłego.

W przypadku, gdy organ procesowy podzieli wątpliwość obrońcy, wówczas dopuści dowód z opinii uzupełniającej lub dowód z opinii  innego biegłego.

Gdy po dopuszczeniu dowodu z opinii będzie wynikać, że nie można ustalić, czy podejrzany spowodował lub w sposób znaczy przyczynił się do jego powstania, wówczas postępowanie przygotowawcze zostanie umorzone. Jeśli organ procesowy nie  podzieli naszych wątpliwości, swoich racji podejrzany będzie musiał dochodzić w sądzie.


Powyższe informacje przygotował dla Państwa adwokat Stanisław Zawadowski

Jeśli potrzebują Państwo porady z powyższego lub bliskiego zakresu serdecznie zapraszamy do kontaktu pod nr 

609-552-220

Zachęcamy do zapisania powyższego numeru - w nagłej sytuacji mecenas Zawadowski służy pomocą!

Numer telefonu

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.