Ważna informacja dla sektora pożyczkowego!

 

Ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Tarcza Antykryzysowa 1.0”), na mocy art. 8d zostały obniżone wskaźniki określające limity pozaodsetkowych kosztów kredytów udzielanych konsumentom. Limity te miały obowiązywać przez 365 dni od dnia wejścia w życie ustawy, co nastąpiło dnia 31.03.2020 r.

Sejm RP przyjął ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dodając w art. 36 ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisy art. 8d–8f tracą moc z dniem 31 grudnia 2021 r.”

wydłużając tym samym okres ich obowiązywania.

 

Ustawa w takim brzmieniu trafiła na kolejny etap procesu legislacyjnego do Senatu.

Senat wniósł poprawkę (poprawka Nr 10), która termin ten skróciła do 30.06.2021 r.

Sejm przyjął poprawki Senatu, co ważne podkreślenia, pomimo negatywnej opinii Komisji Finansów Publicznych.

Powyższą zmianę stanowiska ustawodawcy należy przyjąć z aprobatą, ma ona kolosalne znaczenie dla szeroko rozumianego sektora pożyczkowego i finansowego
w Polsce.

Przepis ten ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu ustawy.

 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy zespołu naszej Kancelarii ,udzielamy konsultacji oraz profesjonalnych porad prawnych z zakresu aktualnych zmian w prawodastwie dotyczącym sektora pożyczkowego.

Zapraszamy do kontaktu na adres: malolepsza@obligo.pl

 

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.